Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa Chrzanów

 

 

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Nadleśnictwo Chrzanów podzielone jest na 12 leśnictw: Kroczymiech, Chełmek, Mętków, Bobrek, Płoki, Dulowa, Piła Kościelecka, Sławków, Bukowno, Ciężkowice, Szczakowa, Podłęże.

W Nadleśnictwie pracuje 52 pracowników.

W strukturze organizacyjnej Nadleśnictwa Chrzanów wyróżnia się następujące grupy komórek organizacyjnych, zwane pionami:

A. PION NADLEŚNICZEGO [N], któremu podlegają bezpośrednio:

1.Zastępca Nadleśniczego [Z], który kieruje działem Gospodarki Leśnej,

2.Główny Księgowy [K], który kieruje działem Finansowo–Księgowym,

3.Sekretarz [S], który kieruje działem Administracyjno–Gospodarczym,

4.Inżynier Nadzoru [NN],wykonujący kontrolę funkcjonalną,

5.Specjalista ds. pracowniczych i socjalnych [NK],

6.Posterunek Straży Leśnej [NS].

 

B. PION ZASTĘPCY NADLEŚNICZEGO [Z], kierujący działem Gospodarki Leśnej, któremu podlegają:

1. Specjalista ds. użytkowania i marketingu [ZU],

2. Specjalista ds. zagospodarowania lasu [ZH],

3. Specjalista ds. ochrony p.poż. lasu, szkód górniczych i łowiectwa [ZB],

4. Specjalista ds. stanu posiadania i lasów niepaństwowych [ZS1],

5. Specjalista ds. stanu posiadania, turystyki i edukacji [ZS2],

6. Leśniczowie [ZL].

 

C. PION GŁÓWNEGO  KSIĘGOWEGO [K], kierujący działem Finansowo– Księgowym, któremu podlegają:

1. Starsza Księgowa [KF],

2. Księgowe [KF].

 

D. PION SEKRETARZA, kierujący działem Administracyjno–Gospodarczym, któremu podlega:

1. Referent ds. administracji [SA],

2. Referent ds. administracyjno-budowlanych [SB],

3. Kierowca,

4. Sprzątaczka.

Nadleśniczy kieruje całokształtem działalności Nadleśnictwa Chrzanów na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za niego odpowiedzialność, a także reprezentuje Nadleśnictwo na zewnątrz (zgodnie z art. 35 ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1463).

Inżynier nadzoru zajmuje stanowisko do spraw kontroli. Jego głównym zadaniem jest sprawowanie kontroli funkcjonalnej w nadleśnictwie oraz koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie. Kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Dział Gospodarki Leśnej, kierowany przez Zastępcę Nadleśniczego jest odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie oraz nadzór nad realizacją zadań zawartych w planie urządzania lasu nadleśnictwa oraz innymi zadaniami wynikającymi z działalności nadleśnictwa, związanymi z gospodarką leśną: planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie zagospodarowania lasu: hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), selekcji i nasiennictwa, ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy, a podlega mu podleśniczy.

Dział Finansowo-Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem spraw dotyczących gospodarki finansowej Nadleśnictwa (księgowość, finanse, planowanie finansowo-ekonomiczne, analizy, sprawozdawczość) oraz kontroli poprawności ewidencji księgowej prowadzonej w ramach kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych Nadleśnictwa.

Dział Administracyjno-Gospodarczy, kierowany przez Sekretarza zajmuje się realizowaniem potrzeb administracyjno-gospodarczych oraz obsługą administracyjną nadleśnictwa, a w szczególności: administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw pracowniczych w rozumieniu Kodeksu pracy, PUZP dla pracowników PGL LP oraz innych unormowań prawnych w tym zakresie; realizuje politykę personalną oraz kadrową.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa (na postawie  art. 45 ust 1 pkt 3 oraz art. 47 ust 2 ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1463).

 

Biuro Nadleśnictwa Chrzanów jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Kasa Nadleśnictwa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 14.00