Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa Chrzanów

 

 

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Nadleśnictwo Chrzanów podzielone jest na 12 leśnictw: Kroczymiech, Chełmek, Mętków, Bobrek, Płoki, Dulowa, Piła Kościelecka, Sławków, Bukowno, Ciężkowice, Szczakowa, Podłęże.

W Nadleśnictwie pracuje 52 pracowników.

W strukturze organizacyjnej Nadleśnictwa Chrzanów wyróżnia się następujące grupy komórek organizacyjnych, zwane pionami:

A. PION NADLEŚNICZEGO [N], któremu podlegają bezpośrednio:

1.Zastępca Nadleśniczego [Z], który kieruje działem Gospodarki Leśnej,

2.Główny Księgowy [K], który kieruje działem Finansowo–Księgowym,

3.Sekretarz [S], który kieruje działem Administracyjno–Gospodarczym,

4.Inżynier Nadzoru [NN],wykonujący kontrolę funkcjonalną,

5.Specjalista ds. pracowniczych i socjalnych [NK],

6.Posterunek Straży Leśnej [NS].

 

B. PION ZASTĘPCY NADLEŚNICZEGO [Z], kierujący działem Gospodarki Leśnej, któremu podlegają:

1. Specjalista ds. użytkowania i marketingu [ZU],

2. Specjalista ds. zagospodarowania lasu [ZH],

3. Specjalista ds. ochrony p.poż. lasu, szkód górniczych i łowiectwa [ZB],

4. Specjalista ds. stanu posiadania i lasów niepaństwowych [ZS1],

5. Specjalista ds. stanu posiadania, turystyki i edukacji [ZS2],

6. Leśniczowie [ZL].

 

C. PION GŁÓWNEGO  KSIĘGOWEGO [K], kierujący działem Finansowo– Księgowym, któremu podlegają:

1. Starsza Księgowa [KF],

2. Księgowe [KF].

 

D. PION SEKRETARZA, kierujący działem Administracyjno–Gospodarczym, któremu podlega:

1. Referent ds. administracji [SA],

2. Referent ds. administracyjno-budowlanych [SB],

3. Kierowca,

4. Sprzątaczka.

Nadleśniczy kieruje całokształtem działalności Nadleśnictwa Chrzanów na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za niego odpowiedzialność, a także reprezentuje Nadleśnictwo na zewnątrz (zgodnie z art. 35 ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1463).

Inżynier nadzoru zajmuje stanowisko do spraw kontroli. Jego głównym zadaniem jest sprawowanie kontroli funkcjonalnej w nadleśnictwie oraz koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie. Kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Dział Gospodarki Leśnej, kierowany przez Zastępcę Nadleśniczego jest odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie oraz nadzór nad realizacją zadań zawartych w planie urządzania lasu nadleśnictwa oraz innymi zadaniami wynikającymi z działalności nadleśnictwa, związanymi z gospodarką leśną: planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie zagospodarowania lasu: hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), selekcji i nasiennictwa, ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy, a podlega mu podleśniczy.

Dział Finansowo-Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem spraw dotyczących gospodarki finansowej Nadleśnictwa (księgowość, finanse, planowanie finansowo-ekonomiczne, analizy, sprawozdawczość) oraz kontroli poprawności ewidencji księgowej prowadzonej w ramach kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych Nadleśnictwa.

Dział Administracyjno-Gospodarczy, kierowany przez Sekretarza zajmuje się realizowaniem potrzeb administracyjno-gospodarczych oraz obsługą administracyjną nadleśnictwa, a w szczególności: administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw pracowniczych w rozumieniu Kodeksu pracy, PUZP dla pracowników PGL LP oraz innych unormowań prawnych w tym zakresie; realizuje politykę personalną oraz kadrową.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa (na postawie  art. 45 ust 1 pkt 3 oraz art. 47 ust 2 ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1463).

 

Biuro Nadleśnictwa Chrzanów jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Kasa Nadleśnictwa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 14.00

 

 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Zanim kupisz drewno

Zanim kupisz drewno

Zakup drewna - co klient wiedzieć powinien

Sprzedaż detaliczna drewna mało,  średnio i wielkowymiarowego odbywa się w leśnictwach.

 

Zakup detaliczny jest możliwy  zarówno dla firm, osób prowadzących działalność gospodarczą  jak i osób fizycznych. Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów poszczególnych leśniczych. Odbiór drewna z terenu danych leśnictw.

Sprzedaż dla firm odbywa się na podstawie umów rocznych będących wynikiem rokowań internetowych w Portalu Leśno - Drzewnym. Istnieje również dodatkowa możliwość zakupu drewna przez licytację w serwisie e-drewno.

 

Objaśnienie do cennika

oraz podstawowe zasady sprzedaży drewna w sprzedaży detalicznej

 • Każde z leśnictw prowadzi sprzedaż detaliczną tylko w wyznaczonych dniach tygodnia tj. wtorek od 8.00 – 10.00 i we czwartek, od godz. 14.00 – 16.00.
 • Ponadto w dowolnym dniu roboczym, po wcześniejszym uzgodnieniu z leśniczym.
 • Adresy i telefony sprzedaży znajdziesz w zakładce „Kontakt"
 • Aktualny cennik drewna zawsze znajdziesz w „Aktualnościach"
 • Sprzedaż prowadzona jest w formie gotówkowej;
 • Leśniczy po przyjęciu gotówki wydaje dokument uprawniający do wywozu drewna – asygnatę;
 • Asygnata jest ważna tylko wraz dowodem zakupu drewna (paragon fiskalny bądź faktura);
 • Dowodem sprzedaży jest wręczany nabywcy drewna oryginał paragonu fiskalnego lub na wyraźne życzenie kupującego – faktura;
 • Oryginał faktury wysyłany jest na adres Klienta (istnieje możliwość osobistego odbioru faktury w biurze Nadleśnictwa, nie mniej - ze względów technicznych - osobisty odbiór faktury jest możliwy w następnym dniu roboczym po zakupie drewna);
 • Faktury wystawiane są wyłącznie w biurze Nadleśnictwa w dniu wystawienia asygnaty (nie później niż w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym drewno zostało zakupione), po przesłaniu drogą teleinformatyczną z kancelarii leśnictwa do biura Nadleśnictwa. 
 • Nabywca ustala z leśniczym termin wywozu drewna w przedziale czasowym określonym na asygnacie (7 dni od daty zakupu); - Warunki sprzedaży drewna
 • Zakupionego drewna nie wolno nabywcy zabierać bez uprzedniego okazania asygnaty pracownikowi administracji leśnej (leśniczemu lub podleśniczemu) i bez uzyskania adnotacji o wydatku drewna (data wywozu);
 • W razie niemożności wywozu w wyznaczonym terminie, nabywca winien uzgodnić telefonicznie nowy termin wywozu. 

= 1 mp (metr przestrzenny)  

Ułożone w stos drewno zawiera puste przestrzenie (w tym korę). 

Zazwyczaj 1 mp to ok. 0,65 m3, dla graba, buka i świerka to ok. 0,70 m3

 

Sprzedaż choinek

Sprzedaż choinek odbywa się w okresie przedświątecznym  leśniczówkach.

Mapy i adresy znajdą Państwo w zakładce kontakt.

 

Nadleśnictwo Chrzanów informuje że nie prowadzi sprzedaży sadzonek drzew i krzewów.