Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa Chrzanów

 

 

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Nadleśnictwo Chrzanów podzielone jest na 12 leśnictw: Kroczymiech, Chełmek, Mętków, Bobrek, Płoki, Dulowa, Piła Kościelecka, Sławków, Bukowno, Ciężkowice, Szczakowa, Podłęże.

W Nadleśnictwie pracuje 52 pracowników.

W strukturze organizacyjnej Nadleśnictwa Chrzanów wyróżnia się następujące grupy komórek organizacyjnych, zwane pionami:

A. PION NADLEŚNICZEGO [N], któremu podlegają bezpośrednio:

1.Zastępca Nadleśniczego [Z], który kieruje działem Gospodarki Leśnej,

2.Główny Księgowy [K], który kieruje działem Finansowo–Księgowym,

3.Sekretarz [S], który kieruje działem Administracyjno–Gospodarczym,

4.Inżynier Nadzoru [NN],wykonujący kontrolę funkcjonalną,

5.Specjalista ds. pracowniczych i socjalnych [NK],

6.Posterunek Straży Leśnej [NS].

 

B. PION ZASTĘPCY NADLEŚNICZEGO [Z], kierujący działem Gospodarki Leśnej, któremu podlegają:

1. Specjalista ds. użytkowania i marketingu [ZU],

2. Specjalista ds. zagospodarowania lasu [ZH],

3. Specjalista ds. ochrony p.poż. lasu, szkód górniczych i łowiectwa [ZB],

4. Specjalista ds. stanu posiadania i lasów niepaństwowych [ZS1],

5. Specjalista ds. stanu posiadania, turystyki i edukacji [ZS2],

6. Leśniczowie [ZL].

 

C. PION GŁÓWNEGO  KSIĘGOWEGO [K], kierujący działem Finansowo– Księgowym, któremu podlegają:

1. Starsza Księgowa [KF],

2. Księgowe [KF].

 

D. PION SEKRETARZA, kierujący działem Administracyjno–Gospodarczym, któremu podlega:

1. Referent ds. administracji [SA],

2. Referent ds. administracyjno-budowlanych [SB],

3. Kierowca,

4. Sprzątaczka.

Nadleśniczy kieruje całokształtem działalności Nadleśnictwa Chrzanów na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za niego odpowiedzialność, a także reprezentuje Nadleśnictwo na zewnątrz (zgodnie z art. 35 ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1463).

Inżynier nadzoru zajmuje stanowisko do spraw kontroli. Jego głównym zadaniem jest sprawowanie kontroli funkcjonalnej w nadleśnictwie oraz koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie. Kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Dział Gospodarki Leśnej, kierowany przez Zastępcę Nadleśniczego jest odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie oraz nadzór nad realizacją zadań zawartych w planie urządzania lasu nadleśnictwa oraz innymi zadaniami wynikającymi z działalności nadleśnictwa, związanymi z gospodarką leśną: planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie zagospodarowania lasu: hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), selekcji i nasiennictwa, ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy, a podlega mu podleśniczy.

Dział Finansowo-Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem spraw dotyczących gospodarki finansowej Nadleśnictwa (księgowość, finanse, planowanie finansowo-ekonomiczne, analizy, sprawozdawczość) oraz kontroli poprawności ewidencji księgowej prowadzonej w ramach kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych Nadleśnictwa.

Dział Administracyjno-Gospodarczy, kierowany przez Sekretarza zajmuje się realizowaniem potrzeb administracyjno-gospodarczych oraz obsługą administracyjną nadleśnictwa, a w szczególności: administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw pracowniczych w rozumieniu Kodeksu pracy, PUZP dla pracowników PGL LP oraz innych unormowań prawnych w tym zakresie; realizuje politykę personalną oraz kadrową.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa (na postawie  art. 45 ust 1 pkt 3 oraz art. 47 ust 2 ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1463).

 

Biuro Nadleśnictwa Chrzanów jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Kasa Nadleśnictwa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 14.00

 

 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Lasy nadleśnictwa

Lasy nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa, choć będące pod wpływem silnej ingerencji człowieka obfitują w bogactwo flory i fauny. Nie brak tu rzadkich gatunków roślin, ptaków. W lasach Nadleśnictwa nie brak również zwierzyny leśnej, nie trudno tu spotkać dzika, sarnę, jelenia, lisa a wytrwali obserwatorzy mogą spotkać także łosia czy borsuka…

Nadleśnictwo Chrzanów zarządza prawie 21 tys. ha gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym nieco ponad 20 tys. ha stanowią grunty leśne. Nadleśnictwo sprawuje również nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa tj. nadzoruje lasy prywatnych właścicieli, lasy gminne dwóch powiatów chrzanowskiego i oświęcimskiego.

Lasy Nadleśnictwa Chrzanów położone są wśród urozmaiconych krajobrazów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Śląskiej oraz Kotliny Oświęcimskiej.

W pełni lata w Leśnictwie Piła Kościelecka (Fot. Liliana Armatys)

Położenie oraz skomplikowana budowa geologiczna podłoża z wychodniami skał z epoki karbonu, permu, triasu i jury wpłynęła na powstanie różnorodnych gleb co z kolei przyczyniło się do bogactwa wytworzonych tu zbiorowisk przyrodniczych z jednej strony. Z drugiej zaś strony spowodowało bogactwo podziemnych złóż węgla kamiennego jak również obfitość pokładów piasku i dolomitu. Bogactwo zasobów naturalnych stało się przyczyną intensywnej antropopresji i degradacji środowiska przyrodniczego. Wszystko to spowodowało, że tereny znajdujące się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa należą do jednych z najgęściej zaludnionych w Polsce, są silnie zurbanizowane i uprzemysłowione z intensywnie rozbudowaną siecią dróg.

W odniesieniu do bogactwa siedlisk i jakości drzewostanów Nadleśnictwo można podzielić na dwie części południowo-wschodnią i północno-zachodnią, gdzie granica przebiega po części wzdłuż autostrady A4 Kraków – Wrocław a w miejscowości Chrzanów biegnie niemalże pionowo na północ.

Część południowo-wschodnia to różnorodność siedlisk, na które składają się tereny położone w dolinie Wisły, tu przeważają drzewostany sosnowe, jedne z najzasobniejszych w Nadleśnictwie. Idąc nieco na północ docieramy do terenów wyżynnych. Tutaj na podłożu wapiennym wytworzyły się bogate siedliska lasowe, gdzie przeważają drzewostany bukowe oraz bukowo-sosnowe i bukowo-modrzewiowe nieco niżej sosnowe. Tereny te należą do jednych z najbardziej atrakcyjnych pod względem krajobrazowym. Możemy tu spotkać przeplatające się ze sobą jary, wąwozy, wzniesienia z wychodniami skalnymi wapieni, mnóstwo tutaj źródeł i płynących strumyków. Wschodnią część Nadleśnictwa stanowi kompleks leśny zwany Puszczą Dulowską, tu spotkamy generalnie żyzne i wilgotne siedliska, na których rosną drzewostany mieszane z dużym udziałem olchy, świerka również sosny. Tutaj swoje miejsce na ziemi znalazł sobie bóbr, którego populacja stale rośnie zajmując coraz większe połacie obszarów lasu.

Serce Puszczy Dulowskiej (Fot. Kamil Myrcik)

Północno-zachodnią część Nadleśnictwa stanowią w znacznej mierze tereny przekształcone na skutek działalności górniczej (eksploatacja węgla kamiennego i piasku), obszary, na których spotkamy przede wszystkim drzewostany sosnowe z domieszką brzozy i topoli osiki. Na obszarach zrekultywowanych po eksploatacji piasku przeważającym gatunkiem jest sosna, stanowiąca w większości drzewostany młode, które na dzień dzisiejszy pełnią funkcję odtworzeniową w odradzaniu się siedlisk leśnych. To obszary gdzie przeplatają się prawie pustynne tereny z miejscami o wzmożonej wilgotności, wręcz stałymi zawodnieniami, poprzecinane kanałami prowadzącymi krystalicznie czystą i zimną wodę, w której nie brak pstrągów. Tereny te, choć mocno przekształcone zachwycają urokiem i specyficznym mikroklimatem.

Pomimo tak znacznego przekształcenia naturalnych środowisk nie brak tu urokliwych miejsc, które stworzone ręką człowieka odrodziły się, aby służyć dziś ludziom, jako miejsca odpoczynku i obcowania z naturą. Nie brak tu również obszarów gdzie można podziwiać naturalne meandry rzeczne rzek Przemszy i Sztoły, sąsiadujące z nimi lasy sosnowe stanowią idealne miejsca wypadowe dla mieszkańców pobliskiej aglomeracji śląskiej.

Lasy Nadleśnictwa, choć będące pod wpływem silnej ingerencji człowieka obfitują w bogactwo flory i fauny, nie brak tu rzadkich gatunków roślin, ptaków. W lasach Nadleśnictwa nie brak również zwierzyny leśnej nie trudno tu spotkać dzika, sarnę, jelenia, lisa a wytrwali obserwatorzy mogą spotkać także łosia, borsuka…

Mnogość form przyrodniczych, różnorodność drzewostanów, zmienność ukształtowania powierzchni, liczne cieki wodne czynią lasy Nadleśnictwa atrakcyjnymi dla mieszkającej tu ludności, stanowią one doskonałą bazę wypadową dla mieszkańców miast aglomeracji śląskiej i krakowskiej, są one miejscem wędrówek pieszych, rowerowych, konnych, obszarem uprawiania sportów czy zwyczajnie miejscem oderwania się od zgiełku i natłoku obowiązków codziennego dnia.