AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

Zaproszenie do składania ofert na zamównie do 130 tys. złotych

Zaproszenie do składania ofert na zamównie do 130 tys. złotych

                                                                      

                                                                             Chrzanów, dnia  22.11.2021 r.

Zn.spr.: ZS.2261.2.2021.AR

Zaproszenie do składania ofert

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów (Zamawiający) z siedzibą na ul. Oświęcimskiej 31, 32-500 Chrzanów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:

Dokonanie wyceny i sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości własności Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Chrzanów przeznaczonych do zamiany” realizowanej w trybie ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1623).

Postępowanie będzie przeprowadzone zgodnie z §10 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chrzanów z dnia 28.09.2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad zamawiania: usług, dostaw, robót budowlanych i konkursów o wartości nie przekraczającej 130 000 zł określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129 z późniejszymi zmianami). Niniejsze zaproszenie stanowi jednocześnie Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w prowadzonym postępowaniu.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie wyceny i sporządzenie jednego operatu szacunkowego dla nieruchomości własność Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Chrzanów przeznaczonych do zamiany, których łączna powierzchnia wynosi: 264,4978 ha (wykaz działek w załączonej tabeli).

Zamawiający dysponuje pełną dokumentacją dotyczącą nieruchomości stanowiących przedmiot zamiany, którą udostępni po wyłonieniu Wykonawcy w dniu podpisania umowy

II. Warunki udzielenia zamówienia:

 

-Wycena nieruchomości i operat szacunkowy muszą być wykonane zgodnie z ustawą
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2021 poz. 555) oraz Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny dla rzeczoznawców majątkowych wydanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a także aktualnym orzecznictwem organów II instancji i sadów.

 

-Wycena nieruchomości i operat szacunkowy muszą zawierać uzasadnienie zastosowania odpowiedniego sposobu wyceny oraz wskazanie i wyjaśnienie przesłanek, które doprowadziły do przedstawionych konkluzji, w sposób logiczny, spójny i wiarygodny.

 

-Maksymalny termin realizacji zamówienia to 20 dni od dnia podpisania umowy na udzielenie zamówienia.

str.1

 

III. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym:

 1. Wykonawca musi dysponować min. 1 (jedną) osobą wpisaną do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, wykazującą się min. 5 (pięcio) letnim czynnym wykonywaniem uprawnień rzeczoznawcy majątkowego (wymagane zaświadczenie);

   

 2. Wykonawca musi wykazać min. 1 (jeden) operat dla terenów przeznaczonych na cele inwestycyjne o powierzchni powyżej 10 ha (dziesięć).

   

IV. Termin składania ofert:

- oferty należy składać do dnia 30.11.2021 r. do godz. 09:00

- ofertę należy złożyć w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście z wyraźnym opisem na kopercie „Oferta na dokonanie wyceny i sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości przeznaczonych do zamiany będących własnością Skarbu Państwa

na adres: 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 31, pokój 11 (sekretariat)

-otwarcie ofert: dnia 30.11.2021 r. o godz. 10:00

 

V. Zawartość oferty:

Oferta musi zawierać wypełnione i podpisane druki stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia:

 1. Formularz oferty,

 2. Zaświadczenie o wpisaniu do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych,

 3. Zaświadczenie o czynnym wykonywaniu uprawnień rzeczoznawcy,

 4. Wydruk z CEIDG potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,

 5. Poświadczony odpis uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,

 6. Oświadczenie Wykonawcy o prawidłowym wykonaniu operatu/operatów* szacunkowego wymienionych w pkt. III wraz z wymienieniem operatu/operatów* oraz oświadczenie o nie obciążeniu wykonawcy karami umownymi wynikającymi z wykonania przedmiotu zamówienia,

 7. Oświadczenie Wykonawcy o gotowości do udostępnienia operatu/operatów* szacunkowych lub ich kopii wymienionych w ofercie lub zaświadczenie podmiotów zlecających wycenę nieruchomości wymienionych w ofercie potwierdzające wycenę nieruchomości inwestycyjnych,

 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z wzorem umowy i akceptację jej wszystkich warunków.

Oferta musi być podpisana imieniem i nazwiskiem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań. Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, składane w oryginale albo kopii poświadczonej notarialnie i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 

 

VI. Kryteria wyboru oferty:

Oferty zostaną ocenione w skali od 0 do 100 pkt na podstawie poniższych kryteriów:

 

Kryterium

Waga

Liczba punktów

Cena ofertowa brutto

60%

60

Termin wykonania operatów

40%

40

Razem:

100%

100

 

W ofercie Wykonawca musi odnieść się do wszystkich wymienionych wyżej kryteriów oceny ofert, które składają się na wagę 100%. Oceny ofert dokona komisja powołana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Chrzanów według następującego wzoru:

 

 1. Cena ofertowa brutto:

   

   

   

   
    Pole tekstowe: najniższa zaoferowana cena brutto

   

   

 

Pole tekstowe: cena brutto zaoferowana w badanej oferciePc =                                                     x 60 pkt

 

 

gdzie:

Pc - liczba punktów przyznana danemu Oferentowi za cenę

 

Maksymalną liczbę punktów (60) w kryterium „Cena ofertowa brutto” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotowych operatu szacunkowego,
a pozostali Oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem.

 

 1. Termin wykonania operatów:

   

  W kryterium „Termin wykonania operatu ” Zamawiający przyzna punkty na podstawie deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie. W kryterium tym oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Zamawiający przyzna punkty zgodnie z punktacją określoną w tabeli poniżej:

   

Termin wykonania operatów (liczony od dnia podpisania umowy)

Liczba punktów

10 dni (lub mniej)

40

11-15 dni

20

20 dni

0

Wskazanie w ofercie terminu dłuższego niż 20 dni będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami określonymi przez Zamawiającego w ogłoszeniu.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Obliczenia dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z następującą zasadą: jeśli po cyfrze

 str.3

zaokrąglanej następują cyfry 5-9, to kwota ta zostaje zaokrąglona w górę jeżeli natomiast występują cyfry 1 – 4 to kwota ta zostaje zaokrąglona w dół.

VII. Udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
na podstawie kryteriów  oceny ofert.

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

3. Zamawiający odrzuci oferty niepełne.

4. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli pomimo otrzymanych od Wykonawcy wyjaśnień lub dowodów żądanych przez Zamawiającego, zaoferowana cena nadal wydaje się rażąco niska w stosunku do pozostałych złożonych ofert, w zakresie możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

Ewelina Boruń, tel. 32 6232340 , 668124917, email: ewelina.borun@katowice.lasy.gov.pl, Nadleśnictwo Chrzanów w godzinach 7:30 do 14:30.

IX. Uwagi końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 2. wyjaśnienia treści ogłoszenia w odpowiedzi na pytania Wykonawców,

 3. zmiany treści ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert,

 4. unieważnienia postępowania na każdym etapie,

 5. odrzucenia oferty Wykonawcy, która nie spełnia wymagań określonych
  w ogłoszeniu, o czym Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę podając uzasadnienie faktyczne,

 6. żądania od Wykonawców szczegółowych informacji i wyjaśnień oraz dowodów dotyczących treści złożonej oferty na każdym etapie postępowania,

 7. poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie oferty w terminie 2 dni roboczych od dnia przesłania zawiadomienia o poprawieniu.

 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

 

X. Wyniki postępowania

O wynikach postępowania każdy z Wykonawców, który złożył ofertę zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

XI. Informacja o danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 2. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Chrzanów z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 31, e-mail chrzanow@katowice.lasy.gov.pl;

 3. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres wskazany powyżej, lub poprzez adres e-mail:  biuro@personal-data.pl;

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dokonanie wyceny i sporządzenie dwóch operatów szacunkowych dla nieruchomości przeznaczonych do zamiany” oraz realizacją umowy zawartej
  w wyniku rozstrzygnięcie niniejszego postępowania;

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia publicznego.

 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

 8. Posiada Pani/Pan:

 9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

 11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

 12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

 

 1. Nie przysługuje Pani/Panu:

 2. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 3. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 4. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 5. Pani/Pana dane osobowe: będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.

 6. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności podmiotów sprawujących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

 7. Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu.

  Załączniki:

 8. Wzór formularza oferty,

 9. Wzór zaświadczenia o czynnym wykonywaniu uprawnień rzeczoznawcy,

 10. Wzór oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu operatu/operatów szacunkowych wraz z oświadczeniem o nie obciążeniu wykonawcy karami umownymi wynikającymi z wykonania przedmiotu zamówienia,

 11. Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia,

 12. Wzór oświadczenia o gotowości do udostępnienia operatu/operatów szacunkowych lub jego/ich kopii wymienionych w ofercie (opcjonalnie),

 13. Wzór zaświadczenia podmiotów zlecających wycenę nieruchomości wymienionych w ofercie potwierdzające wycenę nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne (opcjonalnie),

 14. Wykaz działek stanowiących własność Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Chrzanów.

 

 

 

 

 

 


Nadleśnictwa i inne