AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

Prolongata terminu konsultacji HCVF

Prolongata terminu konsultacji HCVF

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

W oparciu o przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 3 października 2008 r. (Dz.U. 3020, poz. 283) oraz działając na podstawie §2 ust. 3 Zarządzenia Nr 4 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych /HCVF/ na terenie nadleśnictw RDLP w Katowicach (zn.spr.: ZO.0152.3.2016), zmienionego zarządzeniem Nr 7 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 11 lutego 2020 roku.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach wraz z jednostkami wcielonymi rozpoczęła procedurę konsultacji społecznych dotyczących zmian powierzchni lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) na obszarze RDLP w Katowicach.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość:

zapoznania się z topografią lasów HCVF na interaktywnej mapie, zamieszczoną pod tekstem;
niezbędną dokumentacją w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz właściwego terytorialnie nadleśnictwa;
składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, ul. Huberta 43/45, 40 – 543 Katowice lub drogą elektroniczną na adres: ochrona@katowice.lasy.gov.pl

 

Zatwierdzone „Obwieszczenie” zostało umieszczone na stronie internetowej RDLP
w Katowicach oraz stronach internetowych nadleśnictw RDLP w Katowicach (zakładka: Aktualności).

Materiały do pobrania


Nadleśnictwa i inne