Wydawca treści Wydawca treści

EDUKACJA LEŚNA SPOŁECZEŃSTWA

EDUKACJA LEŚNA SPOŁECZEŃSTWA 

W NADLEŚNICTWIE CHRZANÓW

 

 

 

Edukacja leśna jest prowadzona w oparciu o Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa na lata 2020-2029 (załączony na dole strony w „materiałach do pobrania”), który został utworzony na podstawie zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku. Program ten określa zakres i zadania edukacji leśnej społeczeństwa realizowane na poziomie nadleśnictwa w oparciu o założenia Polityki Leśnej Państwa przyjętej w 1997 roku i uzupełnionej wyżej wymienionym zarządzeniem.

Działalność edukacyjną w Nadleśnictwie Chrzanów prowadzimy od 1995 roku. Początkowo były to jedynie spotkania z leśnikami w szkołach. Z biegiem czasu nawiązaliśmy współpracę z wieloma placówkami oświaty, organizacjami i stowarzyszeniami.

W ramach działań edukacyjnych organizujemy i prowadzimy następujące rodzaje zajęć:

 • Lekcje edukacyjne

 • Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem „leśnych materiałów”

 • Zajęcia trenowe

 • Akcje sadzenia drzew

 • Akcje sprzątania lasu

 • Ćwiczenia terenowe ze studentami leśnictwa

 • Wyprawy do rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie naszego nadleśnictwa („Lipowiec”, „Dolina Żabnika”, „Bukowica”)

 

Tematyka przewodnia:

 • Leśnictwo czyli zagospodarowanie, pielęgnowanie, ochrona, użytkowanie oraz odnawianie lasów

 • Ochrona przeciwpożarowa

 

 • WAŻNE! W trakcie wszystkich prowadzonych przez nas zajęć obowiązuje

Regulamin uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych

na terenie nadleśnictw nadzorowanych przez

Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach”

(załączony na dole strony w „materiałach do pobrania”).

 

Regulamin określa:

 

- zasady organizacji zajęć edukacyjnych

- sposób rezerwacji zajęć

- wzór wniosku o przeprowadzenie zajęć edukacyjnych (załączony na dole strony w „materiałach do pobrania”)

 

Więcej informacji i przykładowe propozycje znajdują się w:

 Planie działalności edukacyjnej Nadleśnictwa Chrzanów na rok 2021

 (załączony na dole strony w „materiałach do pobrania”)

 

Obiekty edukacyjne utworzone na terenie naszego nadleśnictwa:

 1. Ścieżka przyrodniczo-leśna

Ścieżka ta została utworzona w 1998 roku na terenie Leśnictwa Dulowa, na obszarze Puszczy Dulowskiej.

 

Odwiedzający mogą zapoznać się z podstawowymi gatunkami drzew budujących drzewostany puszczy, takimi jak: sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, olsza czarna, modrzew europejski, świerk pospolity, dąb szypułkowy, topola osika, buk zwyczajny, klon jawor, dąb czerwony, czeremcha późna oraz gatunkami krzewów: kruszyna pospolita i bez koralowy.

Do największych atrakcji ścieżki należy bez wątpienia stanowisko bobra europejskiego, którego w 1986 roku introdukowano nad potokiem Chechło. Obecnie określa się szacunkowo liczebność populacji bobrów na terenie puszczy na około 140 sztuk. Dodatkowo ścieżka wyposażona jest w tablice informacyjno – dydaktyczne oraz w miejsca wypoczynku.

W związku z tym, że trasa ścieżki biegnie przez całą długość fragmentu Puszczy Dulowskiej  znajdującego się w granicach naszego Nadleśnictwa, poruszający się po niej odwiedzający mają możliwość zobaczenia poszczególne prace wykonywane w ramach gospodarki leśnej. Po drodze mija się powierzchnie zrębowe, stosy drewna przygotowane do wywozu, powierzchnie przygotowane do zalesienia, świeżo założone uprawy, starsze młodniki, grodzenia upraw, sadzonki zabezpieczone środkami chemicznymi oraz młode drzewostany, w których rozpoczyna się trzebieże. Daje to możliwość do prowadzenia lekcji terenowych z pokazaniem konkretnych przykładów.

Ponadto ścieżka przyrodniczo-leśna jest usytuowana na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny, co staje się pretekstem do poruszania tematów z zakresu gospodarki łowieckiej. Ścieżka mimo lokalizacji w środku puszczy, dzięki prostej, utwardzonej drodze  dojazdowej jest łatwo dostępna, zarówno dla starszych jak i najmłodszych odwiedzających ten obiekt edukacji, nazywany często przez przedszkolaków „zieloną klasą”.

 • Więcej zdjęć ze Ścieżki przyrodniczo-leśnej oraz zamieszczonych wzdłuż niej tablic informacyjno-edukacyjnych znajdziesz poniżej J

          

 1. Sala Edukacyjna w siedzibie Nadleśnictwa Chrzanów

W siedzibie Nadleśnictwa dotychczasową salę narad wyposażono z sprzęt multimedialny oraz różne eksponaty roślin, zwierząt i grzybów. Dzięki temu pełni ona także funkcję Sali Edukacyjnej.

 

Pomieszczenie to jest systematycznie wzbogacane o kolejne środki dydaktyczne w postaci tablic i gablot. Ponadto na Sali zlokalizowano naszą bibliotekę dzięki czemu dostępność materiałów edukacyjnych jest jeszcze większa w trakcie prowadzonych tutaj lekcji. Biblioteka zawiera zarówno książki, atlasy, zeszyty edukacyjne jak również filmy, dokumenty oraz bajki o charakterze edukacyjnym, które można wyświetlać w trakcie zajęć. Pomieszczenie daje również możliwość organizowania warsztatów plastycznych dla najmłodszych, podczas których wykorzystujemy „leśne skarby” w postaci zebranych liści, gałązek czy szyszek tworząc z nich ozdoby, obrazy oraz inne „dzieła sztuki”.

 

 1. Drewniana wiata

Wiata wyposażona jest w ławy i stoły mieszczące ok. 50 osób. Dodatkowo obok urządzony jest grill z miejscami do siedzenia. Zaplecze to jest udostępniane dla większych grup celem przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych, często połączonych z zajęciami plastycznymi.

 

 • Polecamy nasze wydawnictwa edukacyjne:

- folder informacyjny o Nadleśnictwie Chrzanów

 (wydany przez Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński  w 2011 r.)

- informator o Ścieżce Przyrodniczo-Leśnej w Puszczy Dulowskiej

 (wydany przez Wydawnictwo Anny Kubajak w 2000 r.)

- monografie Nadleśnictwo Chrzanów 1945-2005

  autorstwa leśniczego leśnictwa Myślachowice Radosława Bąka

 (wydana przez Nadleśnictwo Chrzanów)

 

Materiały do pobrania:

 

- Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa na lata 2020-2029

- Plan działalności edukacyjnej Nadleśnictwa Chrzanów na rok 2021

- Regulamin uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych na terenie nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach

-wzór wniosku o przeprowadzenie zajęć edukacyjnych

 

 

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie edukacji leśnej

w Nadleśnictwie Chrzanów jest

Anna Rejdych

Spec. SL ds. stanu posiadania, turystyki i edukacji

Tel. 32 623 23 40 *333, 668 119 654

                                                                                    

Czas w las!

Zapraszamy do współpracy


Obiekty edukacyjne: Ścieżka przyrodniczo-leśna w Puszczy Dulowskiej

Ścieżka Przyrodniczo-Leśna została utworzona w 2000 roku na terenie Puszczy Dulowskiej. Celem jej utworzenia było udostępnienie dla ruchu turystycznego ciekawych i cennych przyrodniczo terenów leśnych.

Ścieżka ma długość około 5,5 km i wiedzie przez centralną części puszczy. Poruszając się nią możemy zaobserwować różnorodność gatunkową drzew leśnych, które  tworzą drzewostany na terenie naszego Nadleśnictwa. Z pewnością dodatkową atrakcją jest również możliwość zaobserwowania śladów działalności licznie występujących na tym obszarze bobrów (bóbr europejski łac. Castor fiber). Bystry obserwator łatwo dostrzeże ścięte przez bobry drzewa, zbudowane przez nie żeremie i tamy oraz będące ich skutkiem zalewiska.

Zapraszamy do korzystania z utworzonej ścieżki zarówno przedszkolaki, młodzież szkolną,  rowerzystów, biegaczy jak i innych uprawiających sport, a szczególnie tych, którzy chcą spędzić czas na łonie natury. 

 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Lasy nadleśnictwa

Lasy nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa, choć będące pod wpływem silnej ingerencji człowieka obfitują w bogactwo flory i fauny. Nie brak tu rzadkich gatunków roślin, ptaków. W lasach Nadleśnictwa nie brak również zwierzyny leśnej, nie trudno tu spotkać dzika, sarnę, jelenia, lisa a wytrwali obserwatorzy mogą spotkać także łosia czy borsuka…

Nadleśnictwo Chrzanów zarządza prawie 21 tys. ha gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym nieco ponad 20 tys. ha stanowią grunty leśne. Nadleśnictwo sprawuje również nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa tj. nadzoruje lasy prywatnych właścicieli, lasy gminne dwóch powiatów chrzanowskiego i oświęcimskiego.

Lasy Nadleśnictwa Chrzanów położone są wśród urozmaiconych krajobrazów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Śląskiej oraz Kotliny Oświęcimskiej.

W pełni lata w Leśnictwie Piła Kościelecka (Fot. Liliana Armatys)

Położenie oraz skomplikowana budowa geologiczna podłoża z wychodniami skał z epoki karbonu, permu, triasu i jury wpłynęła na powstanie różnorodnych gleb co z kolei przyczyniło się do bogactwa wytworzonych tu zbiorowisk przyrodniczych z jednej strony. Z drugiej zaś strony spowodowało bogactwo podziemnych złóż węgla kamiennego jak również obfitość pokładów piasku i dolomitu. Bogactwo zasobów naturalnych stało się przyczyną intensywnej antropopresji i degradacji środowiska przyrodniczego. Wszystko to spowodowało, że tereny znajdujące się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa należą do jednych z najgęściej zaludnionych w Polsce, są silnie zurbanizowane i uprzemysłowione z intensywnie rozbudowaną siecią dróg.

W odniesieniu do bogactwa siedlisk i jakości drzewostanów Nadleśnictwo można podzielić na dwie części południowo-wschodnią i północno-zachodnią, gdzie granica przebiega po części wzdłuż autostrady A4 Kraków – Wrocław a w miejscowości Chrzanów biegnie niemalże pionowo na północ.

Część południowo-wschodnia to różnorodność siedlisk, na które składają się tereny położone w dolinie Wisły, tu przeważają drzewostany sosnowe, jedne z najzasobniejszych w Nadleśnictwie. Idąc nieco na północ docieramy do terenów wyżynnych. Tutaj na podłożu wapiennym wytworzyły się bogate siedliska lasowe, gdzie przeważają drzewostany bukowe oraz bukowo-sosnowe i bukowo-modrzewiowe nieco niżej sosnowe. Tereny te należą do jednych z najbardziej atrakcyjnych pod względem krajobrazowym. Możemy tu spotkać przeplatające się ze sobą jary, wąwozy, wzniesienia z wychodniami skalnymi wapieni, mnóstwo tutaj źródeł i płynących strumyków. Wschodnią część Nadleśnictwa stanowi kompleks leśny zwany Puszczą Dulowską, tu spotkamy generalnie żyzne i wilgotne siedliska, na których rosną drzewostany mieszane z dużym udziałem olchy, świerka również sosny. Tutaj swoje miejsce na ziemi znalazł sobie bóbr, którego populacja stale rośnie zajmując coraz większe połacie obszarów lasu.

Serce Puszczy Dulowskiej (Fot. Kamil Myrcik)

Północno-zachodnią część Nadleśnictwa stanowią w znacznej mierze tereny przekształcone na skutek działalności górniczej (eksploatacja węgla kamiennego i piasku), obszary, na których spotkamy przede wszystkim drzewostany sosnowe z domieszką brzozy i topoli osiki. Na obszarach zrekultywowanych po eksploatacji piasku przeważającym gatunkiem jest sosna, stanowiąca w większości drzewostany młode, które na dzień dzisiejszy pełnią funkcję odtworzeniową w odradzaniu się siedlisk leśnych. To obszary gdzie przeplatają się prawie pustynne tereny z miejscami o wzmożonej wilgotności, wręcz stałymi zawodnieniami, poprzecinane kanałami prowadzącymi krystalicznie czystą i zimną wodę, w której nie brak pstrągów. Tereny te, choć mocno przekształcone zachwycają urokiem i specyficznym mikroklimatem.

Pomimo tak znacznego przekształcenia naturalnych środowisk nie brak tu urokliwych miejsc, które stworzone ręką człowieka odrodziły się, aby służyć dziś ludziom, jako miejsca odpoczynku i obcowania z naturą. Nie brak tu również obszarów gdzie można podziwiać naturalne meandry rzeczne rzek Przemszy i Sztoły, sąsiadujące z nimi lasy sosnowe stanowią idealne miejsca wypadowe dla mieszkańców pobliskiej aglomeracji śląskiej.

Lasy Nadleśnictwa, choć będące pod wpływem silnej ingerencji człowieka obfitują w bogactwo flory i fauny, nie brak tu rzadkich gatunków roślin, ptaków. W lasach Nadleśnictwa nie brak również zwierzyny leśnej nie trudno tu spotkać dzika, sarnę, jelenia, lisa a wytrwali obserwatorzy mogą spotkać także łosia, borsuka…

Mnogość form przyrodniczych, różnorodność drzewostanów, zmienność ukształtowania powierzchni, liczne cieki wodne czynią lasy Nadleśnictwa atrakcyjnymi dla mieszkającej tu ludności, stanowią one doskonałą bazę wypadową dla mieszkańców miast aglomeracji śląskiej i krakowskiej, są one miejscem wędrówek pieszych, rowerowych, konnych, obszarem uprawiania sportów czy zwyczajnie miejscem oderwania się od zgiełku i natłoku obowiązków codziennego dnia.