Wydawca treści Wydawca treści

EDUKACJA LEŚNA SPOŁECZEŃSTWA

EDUKACJA LEŚNA SPOŁECZEŃSTWA 

W NADLEŚNICTWIE CHRZANÓW

 

 

 

Edukacja leśna jest prowadzona w oparciu o Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa na lata 2020-2029 (załączony na dole strony w „materiałach do pobrania”), który został utworzony na podstawie zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku. Program ten określa zakres i zadania edukacji leśnej społeczeństwa realizowane na poziomie nadleśnictwa w oparciu o założenia Polityki Leśnej Państwa przyjętej w 1997 roku i uzupełnionej wyżej wymienionym zarządzeniem.

Działalność edukacyjną w Nadleśnictwie Chrzanów prowadzimy od 1995 roku. Początkowo były to jedynie spotkania z leśnikami w szkołach. Z biegiem czasu nawiązaliśmy współpracę z wieloma placówkami oświaty, organizacjami i stowarzyszeniami.

W ramach działań edukacyjnych organizujemy i prowadzimy następujące rodzaje zajęć:

 • Lekcje edukacyjne

 • Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem „leśnych materiałów”

 • Zajęcia trenowe

 • Akcje sadzenia drzew

 • Akcje sprzątania lasu

 • Ćwiczenia terenowe ze studentami leśnictwa

 • Wyprawy do rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie naszego nadleśnictwa („Lipowiec”, „Dolina Żabnika”, „Bukowica”)

 

Tematyka przewodnia:

 • Leśnictwo czyli zagospodarowanie, pielęgnowanie, ochrona, użytkowanie oraz odnawianie lasów

 • Ochrona przeciwpożarowa

 

 • WAŻNE! W trakcie wszystkich prowadzonych przez nas zajęć obowiązuje

Regulamin uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych

na terenie nadleśnictw nadzorowanych przez

Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach”

(załączony na dole strony w „materiałach do pobrania”).

 

Regulamin określa:

 

- zasady organizacji zajęć edukacyjnych

- sposób rezerwacji zajęć

- wzór wniosku o przeprowadzenie zajęć edukacyjnych (załączony na dole strony w „materiałach do pobrania”)

 

Więcej informacji i przykładowe propozycje znajdują się w:

 Planie działalności edukacyjnej Nadleśnictwa Chrzanów na rok 2021

 (załączony na dole strony w „materiałach do pobrania”)

 

Obiekty edukacyjne utworzone na terenie naszego nadleśnictwa:

 1. Ścieżka przyrodniczo-leśna

Ścieżka ta została utworzona w 1998 roku na terenie Leśnictwa Dulowa, na obszarze Puszczy Dulowskiej.

 

Odwiedzający mogą zapoznać się z podstawowymi gatunkami drzew budujących drzewostany puszczy, takimi jak: sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, olsza czarna, modrzew europejski, świerk pospolity, dąb szypułkowy, topola osika, buk zwyczajny, klon jawor, dąb czerwony, czeremcha późna oraz gatunkami krzewów: kruszyna pospolita i bez koralowy.

Do największych atrakcji ścieżki należy bez wątpienia stanowisko bobra europejskiego, którego w 1986 roku introdukowano nad potokiem Chechło. Obecnie określa się szacunkowo liczebność populacji bobrów na terenie puszczy na około 140 sztuk. Dodatkowo ścieżka wyposażona jest w tablice informacyjno – dydaktyczne oraz w miejsca wypoczynku.

W związku z tym, że trasa ścieżki biegnie przez całą długość fragmentu Puszczy Dulowskiej  znajdującego się w granicach naszego Nadleśnictwa, poruszający się po niej odwiedzający mają możliwość zobaczenia poszczególne prace wykonywane w ramach gospodarki leśnej. Po drodze mija się powierzchnie zrębowe, stosy drewna przygotowane do wywozu, powierzchnie przygotowane do zalesienia, świeżo założone uprawy, starsze młodniki, grodzenia upraw, sadzonki zabezpieczone środkami chemicznymi oraz młode drzewostany, w których rozpoczyna się trzebieże. Daje to możliwość do prowadzenia lekcji terenowych z pokazaniem konkretnych przykładów.

Ponadto ścieżka przyrodniczo-leśna jest usytuowana na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny, co staje się pretekstem do poruszania tematów z zakresu gospodarki łowieckiej. Ścieżka mimo lokalizacji w środku puszczy, dzięki prostej, utwardzonej drodze  dojazdowej jest łatwo dostępna, zarówno dla starszych jak i najmłodszych odwiedzających ten obiekt edukacji, nazywany często przez przedszkolaków „zieloną klasą”.

 • Więcej zdjęć ze Ścieżki przyrodniczo-leśnej oraz zamieszczonych wzdłuż niej tablic informacyjno-edukacyjnych znajdziesz poniżej J

          

 1. Sala Edukacyjna w siedzibie Nadleśnictwa Chrzanów

W siedzibie Nadleśnictwa dotychczasową salę narad wyposażono z sprzęt multimedialny oraz różne eksponaty roślin, zwierząt i grzybów. Dzięki temu pełni ona także funkcję Sali Edukacyjnej.

 

Pomieszczenie to jest systematycznie wzbogacane o kolejne środki dydaktyczne w postaci tablic i gablot. Ponadto na Sali zlokalizowano naszą bibliotekę dzięki czemu dostępność materiałów edukacyjnych jest jeszcze większa w trakcie prowadzonych tutaj lekcji. Biblioteka zawiera zarówno książki, atlasy, zeszyty edukacyjne jak również filmy, dokumenty oraz bajki o charakterze edukacyjnym, które można wyświetlać w trakcie zajęć. Pomieszczenie daje również możliwość organizowania warsztatów plastycznych dla najmłodszych, podczas których wykorzystujemy „leśne skarby” w postaci zebranych liści, gałązek czy szyszek tworząc z nich ozdoby, obrazy oraz inne „dzieła sztuki”.

 

 1. Drewniana wiata

Wiata wyposażona jest w ławy i stoły mieszczące ok. 50 osób. Dodatkowo obok urządzony jest grill z miejscami do siedzenia. Zaplecze to jest udostępniane dla większych grup celem przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych, często połączonych z zajęciami plastycznymi.

 

 • Polecamy nasze wydawnictwa edukacyjne:

- folder informacyjny o Nadleśnictwie Chrzanów

 (wydany przez Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński  w 2011 r.)

- informator o Ścieżce Przyrodniczo-Leśnej w Puszczy Dulowskiej

 (wydany przez Wydawnictwo Anny Kubajak w 2000 r.)

- monografie Nadleśnictwo Chrzanów 1945-2005

  autorstwa leśniczego leśnictwa Myślachowice Radosława Bąka

 (wydana przez Nadleśnictwo Chrzanów)

 

Materiały do pobrania:

 

- Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa na lata 2020-2029

- Plan działalności edukacyjnej Nadleśnictwa Chrzanów na rok 2021

- Regulamin uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych na terenie nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach

-wzór wniosku o przeprowadzenie zajęć edukacyjnych

 

 

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie edukacji leśnej

w Nadleśnictwie Chrzanów jest

Anna Rejdych

Spec. SL ds. stanu posiadania, turystyki i edukacji

Tel. 32 623 23 40 *333, 668 119 654

                                                                                    

Czas w las!

Zapraszamy do współpracy


Obiekty edukacyjne: Ścieżka przyrodniczo-leśna w Puszczy Dulowskiej

Ścieżka Przyrodniczo-Leśna została utworzona w 2000 roku na terenie Puszczy Dulowskiej. Celem jej utworzenia było udostępnienie dla ruchu turystycznego ciekawych i cennych przyrodniczo terenów leśnych.

Ścieżka ma długość około 5,5 km i wiedzie przez centralną części puszczy. Poruszając się nią możemy zaobserwować różnorodność gatunkową drzew leśnych, które  tworzą drzewostany na terenie naszego Nadleśnictwa. Z pewnością dodatkową atrakcją jest również możliwość zaobserwowania śladów działalności licznie występujących na tym obszarze bobrów (bóbr europejski łac. Castor fiber). Bystry obserwator łatwo dostrzeże ścięte przez bobry drzewa, zbudowane przez nie żeremie i tamy oraz będące ich skutkiem zalewiska.

Zapraszamy do korzystania z utworzonej ścieżki zarówno przedszkolaki, młodzież szkolną,  rowerzystów, biegaczy jak i innych uprawiających sport, a szczególnie tych, którzy chcą spędzić czas na łonie natury. 

 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Hodowla lasu

Hodowla lasu

Monitoring zmian dotyczących pozyskania drewna, wybranych zadań z hodowli lasu: odnowień, zalesień, zabiegów pielęgnacyjnych i oceny upraw - ROK 2014

Do pobrania: Monitoring wybranych zadań hodowlanych za 2014 r.

 

 

To kluczowa nauka dla pracy leśników, na której rozwój składa się wiele innych dziedzin przyrodniczych rozpoczynając od klimatologii i gleboznawstwie, poprzez ekologię, botanikę na fizjologii roślin kończąc. Cytując za Małym Przewodnikiem Leśniczego (EKO-LAS, 2012) dla zrozumienia zasad hodowli lasu, trzeba przede wszystkim znać budowę oraz ważniejsze objawy życia drzew i krzewów leśnych, które jako drzewostany stanowią przedmiot gospodarki leśnej.

Jej podstawowym zadaniem jest zachowanie i wzbogacanie istniejących lasów (odnawianie, przebudowywanie) oraz zakładanie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

By móc wypełnić powierzone nam, leśnikom zadanie, korzystając z bogatego dorobku naukowego jak i posiadanej wiedzy oraz doświadczenia, wszędzie tam, gdzie las, nie powstał w sposób naturalny sadzony jest przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach leśnych, a założone z nich uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym.

Ważnym krokiem w budowaniu przyszłych pokoleń jest źródło, pochodzenie nasion, z których wyhodowane zostaną sadzonki. Wszystkie nadleśnictwa w Polsce w tym także nasze posiada bazę nasienną czyli wybrane drzewostany i drzewa o najlepszej jakości, których nasiona lub części wykorzystywane są do produkcji sadzonek lub zakładania obiektów obiektów selekcji leśnej.

BAZA NASIENNA, bo od nasiona się zaczyna…

Wśród szerokiego wachlarza elementów składających się na bazę nasienną w Nadleśnictwie Chrzanów występują gospodarcze drzewostany nasienne (GDN), plantacje nasienne (PN), plantacyjną uprawę nasienną (PUN), uprawy  pochodne (UP) oraz źródła nasion (ŹN).

GOSPODARCZE DRZEWOSTANY NASIENNE są to drzewostany wyróżniające się dobrą jakością hodowlaną, wysoką zdrowotnością, wyższą od przeciętnej w danym rejonie produkcyjnością. Wyboru drzewostanów gospodarczych nasiennych dokonuje się z pośród drzewostanów przeznaczonych do wyrębu. Pozyskanie nasion odbywa się ze ściętych drzew. Drzewostany te są głównym źródłem nasion, które wykorzystuje się do produkcji sadzonek na poczet hodowli drzewostanów gospodarczych (uprawy gospodarcze).

Nadleśnictwo Chrzanów posiada gospodarcze drzewostany nasienne: SOSNY ZWYCZAJNEJ, MODRZEWIA EUROPEJSKIEGO I BUKA ZWYCZAJNEGO. W terenie, drzewostany te są oznakowane opaskami w formie przerywanej linii koloru żółtego.

PLANTACJE NASIENNE zakłada się z wegetatywnego potomstwa drzew matecznych (doborowych) uzyskiwanego poprzez szczepienie bądź ukorzenianie pędów w odpowiedniej ilości i określonym rozmieszczeniu. Plantacje nasienne dostarczają nasion, które reprezentują genotypy (zespół cech dziedzicznych) drzew matecznych. Sadzonki wyhodowane z nasion pochodzących z plantacji nasiennych wykorzystywane są głównie do zakładania upraw pochodnych.

Na terenie Nadleśnictwa Chrzanów końcem lat 90-tych założono plantacje nasienne modrzewia europejskiego i buka zwyczajnego. W terenie obiekty te oznakowane są tablicami informacyjnymi i są ogrodzone.

  
     

Plantacja nasienna modrzewia europejskiego (Fot. Liliana Armatys)

PLANTACYJNE UPRAWY NASIENNE (rodowe) sadzi się z generatywnego potomstwa drzew matecznych uzyskiwanego    z nasion. Cel i zadania jakie spełniają plantacyjne uprawy nasienne jest taki sam jak plantacji nasiennych z tym, że pula genetyczna potomstwa wyhodowanego z nasion pochodzących z tych obiektów jest znacznie bogatsza.  

Nadleśnictwo Chrzanów posiada plantacyjną uprawę nasienną czereśni ptasiej. W terenie obiekt ten oznakowany jest tablicami informacyjnymi i jest ogrodzona.

UPRAWY POCHODNE to uprawy leśne do założenia których wykorzystano sadzonki wyhodowane z nasion pochodzących z wyłączonych drzewostanów nasiennych, plantacji nasiennych lub plantacyjnych upraw nasiennych. Wyrosłe z tych sadzonek drzewostany w przyszłości będą stanowiły wzbogaconą bazę nasienną. Na terenie naszego nadleśnictwa istnieją uprawy: modrzewia sudeckiego, sosny zwyczajnej i dęba szypułkowego. W roku bieżącym planowany jest także blok upraw pochodnych buka zwyczajnego. 

 

ODNOWIENIA I ZALESIENIA, nowe pokolenie lasu.

Bardzo pożądane odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Poprzedzone są zazwyczaj przygotowaniem gleby polegającym na jej spulchnieniu, tam gdzie spodziewany jest duży urodzaj nasion oraz rozluźnieniu drzew, tak by do dna lasu dochodziła odpowiednia ilość światła w przypadku drzewostanów złożonych z gatunków ciężkonasiennych.

  

Odnowienie naturalne sosny na przygotowanej uprzednio powierzchni (Fot. Ewelina Boruń)

Kiedy oczekiwanie na naturalny obsiew nie powiedzie się, leśnicy ograniczeni ustawowym okresem na ponowne wprowadzenie roślinności leśnej, w ciągu najbliższych pięciu po wycięciu drzew muszą zdążyć z jej odnowieniem, czyli przystępują do obsadzenia każdej powierzchni, z której uprzednio wycięto drzewa.

Zanim jednak roślinność leśna powróci, nieodzownym jest przygotowanie powierzchni, dlatego każdą powierzchnię zrębową należy oczyścić z pozostałych gałęzi poprzez ich rozdrobnienie, uregulować stosunki wodne jeżeli taka konieczność zachodzi oraz wykonać orkę, mieszając glebę mineralną z wierzchnią warstwą próchniczną. Tak przygotowana powierzchnia zrębowa pozostawiana jest na okres zimy, by spulchniona gleba osiadła i wchłonęła wilgoć z topniejącego śniegu. Starannie wykonana orka ułatwia późniejsze przyjęcie się sadzonek, a także ich dalszy wzrost.

 

Powierzchnia, na której rozdrobniono pozostałości po zakończonym zrębie (Fot. Przemysław Baran)

 

Wykonana jesienią specjalistyczna orka,

pozwoli glebie przywrócić jej właściwości (Fot. Przemysław Baran)

 

Sadzenie rozpoczyna się zwykle jak najwcześniej na wiosnę, po rozmarznięciu ziemi. Używane przez nas sadzonki muszą charakteryzować się najwyższą jakością, co bezpośrednio wpływa na kondycję przyszłej uprawy leśnej. Stosując sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym, możemy to robić niemal przez cały rok. Nie mniej jednak wiele sadzonek gatunków domieszkowych pochodzi ze szkółek gruntowych.

Sadzenie można podzielić na odnowienia i zalesienia. Odnowienia polegają na wsadzeniu sadzonek drzew leśnych na zrębie lub gnieździe - gruncie po wyciętym lesie, natomiast zalesienia to sadzenie drzewek na gruntach innych niż leśne (rolne, nieużytki), poprzedzone jej badaniem oraz specjalistycznym przygotowaniem gleby.

Sadzenie wykonuje się głównie ręcznie. Zależnie od gatunku, wieku sadzonek, warunków siedliska i sposobu przygotowania gleby – stosuje się różne techniki sadzenia, np. sadzenie w szparę (inaczej: „pod kostur" – najmniejsze sadzonki), w jamkę i w dołki (największe i najstarsze sadzonki).

Odnowienia w Nadleśnictwie Chrzanów

obejmują rocznie około 140 ha. 

Aktualnie istotną cześć zakładanych upraw stanowi przebudowa drzewostanów czyli ich wzbogacanie, poprzez wprowadzanie cennych gatunków liściastych, zwłaszcza dęba, buka i jodły. Atrakcyjność tych gatunków powoduje także nieodzowną konieczność ochrony przez zwierzyną poprzez grodzenia, zakładanie osłonek czy też smarowanie repelentem (środkiem odstraszającym). 

Każda odnowiona lub zalesiona powierzchni podlega corocznej ocenie udatności. W uprawach, na których podczas oceny udatności stwierdzono liczne wypady wykonywane są POPRAWKI – których sposób wykonania jest analogiczny do sadzenia. Poprawki są wykonywane w następnym roku po założeniu uprawy i są powtarzane aż do osiągnięcia właściwego zadrzewienia i odpowiedniego składu gatunkowego.

 

PIELĘGNOWANIE LASU, opieka, zabiegi, cięcia… 

Wieloetapowy proces dostosowany do fazy rozwojowej drzewostanu. W początkowej fazie zabiegi gospodarcze skoncentrowane są nad poprawą warunków wzrostu i rozwoju poprzez wykaszanie chwastów będących zagrożeniem dla młodych drzewek, które mogą zostać przez nie opanowane. W ramach pielęgnowania dna lasu Nadleśnictwo Chrzanów corocznie wykasza około 250 ha roślinności zielnej w uprawach leśnych. Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które także w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę CZYSZCZEŃ WCZESNYCH w okresie uprawy (do 10 lat), CZYSZCZEŃ PÓŹNYCH w okresie młodnika (do 20 roku życia), TRZEBIEŻY WCZESNYCH w okresie dojrzewania drzewostanu (21-40 lat) oraz TRZEBIEŻY PÓŹNYCH w okresie dojrzałości drzewostanu (41-60 lat). 

Zakres zadań spełnianych przez cięcia pielęgnacyjne jest bardzo rozległy i obejmuje:
- regulowanie zagęszczenia i odpowiedniego rozmieszczenia drzew,
- popieranie drzew najbardziej wartościowych,
- wyprzedzanie procesu naturalnego obumierania drzew, poprzez wcześniejsze ich usuwanie,
- polepszanie stanu zdrowotnego i naturalnej (biologicznej) odporności lasu,
- przygotowanie drzewostanu do odnowienia, w sposób powodujący jak największy urodzaj nasion.

Szacunkowy areał poszczególnych prac z zakresu: czyszczeń wczesnych wykonywanych  w nadleśnictwie to około 50 ha, czyszczeń późnych - 200 ha, trzebieży wczesnych - 200 ha, natomiast trzebieży późnych około - 350 ha.