Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór - Lasy Niepaństwowe

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Nadleśnictwo Chrzanów w ramach tych działań może:

·         doradzać prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;

·         wykonywać na własny koszt zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;

·         organizować wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaży drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;

Lasy niepaństwowe zajmują ponad 14% powierzchni lasów w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa, ale tylko ok. 32%  tj. 1279,94 ha  z nich podlega nadzorowi Nadleśnictwa Chrzanów. Starostwa: oświęcimskie i chrzanowskie zawarły stosowne porozumienia w sprawie nadzoru nad lasami niepaństwowymi, natomiast miasta na prawach powiatu: Jaworzno i Sosnowiec nadzorują lasy niepaństwowe we własnym zakresie.

 

Nadzór nad lasami niepaństwowymi własności osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych bezpośrednio w terenie pełnią miejscowi leśniczowie zgodnie z poniższym zestawieniem:

1)      Gmina Babice:

·      obręb Babice: leśniczy leśnictwa Piła Kościelecka oraz Mętków

·      obręb Jankowice, Mętków, Rozkochów, Włosień : leśniczy leśnictwa Mętków         

·      obręb Zagórze, Pogorzyce: leśniczy leśnictwa Piła Kościelecka

2)      Gmina Chrzanów

·      obręb Chrzanów: leśniczy leśnictwa Piła Kościelecka oraz Kroczymiech

·      obręb Kościelec:  leśniczy leśnictwa Piła Kościelecka oraz Mętków

·      obręb Kąty: leśniczy leśnictwa Kroczymiech

·      obręb Pogorzyce: leśniczy leśnictwa Piła Kościelecka                                                                                           

·      obręb Balin: leśniczy leśnictwa Szczakowa

·      obręb Luszowice: leśniczy leśnictwa Ciężkowice

·      obręb Płaza: leśniczy leśnictwa Piła Kościelecka

3)      Gmina Libiąż

·      obręb Libiąż Mały: leśniczy leśnictwa Chełmek, Kroczymiech oraz Żarki

·      obręb Libiąż Wielki, Żarki, Gromiec: leśniczy leśnictwa Żarki

4)      Gmina Trzebinia

·      obręb Gaj, Góry Luszowskie, Siersza, Wodna, Czyżówka, Lgota, Myślachowice, Płoki: leśniczy leśnictwa Myślachowice

·      obręb Trzebinia: leśniczy leśnictwa Dulowa oraz Myślachowice

·      obręb Bolęcin: leśniczy leśnictwa Piła Kościelecka

·      obręb Dulowa, Doły, Karniowice, Młoszowa, Psary: leśniczy leśnictwa Dulowa

5)      Gmina Chełmek

·      obręb Chełmek: leśniczy leśnictwa Chełmek

·      obręb Gorzów, Bobrek: leśniczy leśnictwa Żarki

 

Nadzór nad lasami własności gminnej sprawują w terenie następujący leśniczowie:

1)      Lasy gminy Babice:  leśniczy leśnictwa Mętków oraz Piła Kościelecka

2)      Lasy gminy Chrzanów: leśniczy leśnictwa Piła Kościelecka, Kroczymiech, Mętków, Ciężkowice, Szczakowa oraz Myślachowice

3)      Lasy gminy Libiąż: leśniczy leśnictwa Żarki, Chełmek oraz Mętków

4)      Lasy gminy Trzebinia: leśniczy leśnictwa Myślachowice, Dulowa oraz Piła Kościelecka

5)      Lasy gminy Chełmek: leśniczy leśnictwa Żarki oraz Chełmek

 

WAŻNE:

1)      Zadania gospodarcze ( w tym możliwość wycinki drzew) w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa  określa zatwierdzony przez  miejscowego starostę uproszczony plan urządzenia lasu lub decyzja wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

2)      Podejmowane w lesie czynności gospodarcze takie jak wycinka drzew powinny być uprzednio zgłoszone do właściwego leśniczego.

3)      Pozyskane drewno wymaga legalizacji, która polega na nieodpłatnym wydaniu  przez leśniczego świadectwa legalności pozyskania drewna oraz jego ocechowaniu.