Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

Nadleśnictwo Chrzanów zarządza gruntami Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 20 255,60 ha w jednym obrębie leśnym – Chrzanów. Nadleśnictwo podzielone jest na 12 leśnictw: Kroczymiech, Chełmek, Mętków, Bobrek, Płoki, Dulowa, Piła Kościelecka, Sławków, Bukowno, Ciężkowice, Szczakowa oraz Podłęże.

Spośród wszystkich typów siedliskowych lasu, największe powierzchnie  w Nadleśnictwie Chrzanów  zajmują kolejno Bory Świeże (22,34%), Bory Mieszane Wilgotne (22,48%) oraz Bory Mieszane Świeże (22,34%).

 

Udział procentowy Typów Siedliskowych Lasu

 

 

Zestawienie typów siedliskowych lasu w powierzchni leśnej Nadleśnictwa Chrzanów

 

 

W Nadleśnictwie Chrzanów przeważają zdecydowanie drzewostany sosnowe  zajmujące 74,06% powierzchni. Drzewostany z przeważającym udziałem brzozy zajmują 12,83%. Kolejne miejsce zajmują drzewostany bukowe (5,80%), olszyny (2,12%), oraz drzewostany z przewagą dęba (1,53%).

Udział powierzchniowy gatunków głównych

 

 

Niektóre cechy dominujących drzewostanów według gatunków panujących

 

 

Struktura wiekowa drzewostanów Nadleśnictwa Chrzanów

 

 

Zestawienie danych historycznych (od 1968 roku) w poszczególnych rewizjach urządzeniowych obrazujących zmiany zasobów leśnych w Nadleśnictwie Chrzanów:

Zmiany zapasu na powierzchni leśnej – m3 brutto

 

 

 

Zmiany średniej zasobności – m3/ha

 

 

Zmiana średniego wieku drzewostanów – w latach