AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Ogłoszenie

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zbędnej nieruchomości położonej w rejonie ulic: Górników z „Danuty” i Józefa Wybickiego w Jaworznie.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 7/28, położoną w obrębie ewidencyjnym 165 Miasta Jaworzna. Działka ta objęta jest księgą wieczystą nr KA1J/00029112/8 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie.

            Działka 7/28 o powierzchni 0,5141 ha posiada w całości użytek Bi – inne tereny zabudowane, zlokalizowana jest na terenie z nieznacznym obniżeniem w kierunku zachodnim. W części wschodniej, na szerokości ok. 26 metrów obszar zajęty przez cmentarz parafialny, zabudowany grobami. Kształt działki regularny, prostokątny. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, a wykonanie wjazdu na teren działki od strony  ul. Katowickiej lub ul. Górników z „Danuty” wiązałoby się z koniecznością wycinki pobliskich zadrzewień i uzyskania prawem przewidzianych uzgodnień i pozwoleń.

Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie nr IV/17/2015 z dnia 29.01.2015 r. nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem ZC-obszary cmentarzy. Przedmiotowy grunt jest objęty decyzją Prezydenta Miasta Jaworzna o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym UA-ZP.6733.7.2017 z dnia 27.11.2017 r. dla zamierzenia inwestycyjnego pn: rozbudowa cmentarza parafialnego przewidzianego do realizacji na działce nr 7/28 w obr. 165, przy ul. Katowickiej w Jaworznie.

Zgodnie z art.  38 ust. 5 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach /Dz. U. 2020.6 t.j./ Gminie Miasta Jaworzna przysługuje prawo pierwokupu w/w nieruchomości.

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Dział III i IV KW KA1J/00029112/8 wolny jest od wpisów dotyczących przedmiotowej nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość jest objęta umową dzierżawy nr G/06/19 z dnia 17.01.2019 r. zawartą na czas określony tj. od dnia podpisania do momentu formalnego wejścia w posiadanie prawem przewidzianego.

            Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 199 784 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote). Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić.

W terminie od dnia 11.05.2020 r. do dnia 12.05.2020 r. w siedzibie Nadleśnictwa Chrzanów (ul. Oświęcimska 31, 32-500 Chrzanów), pokój nr 8,9 w godz. 12:00 - 14:00 można zapoznać się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.05.2020 r. w siedzibie Nadleśnictwa Chrzanów (ul. Oświęcimska 31, 32-500 Chrzanów, sala narad) o godz. 10:00. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata do dnia 21.05.2020 r. na konto Nadleśnictwa Chrzanów nr 47 2030 0045 1110 0000 0043 5080 w BNP Paribas Bank Polska S.A.  wadium w wysokości 20000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym sprzedającego w terminie do dnia 21.05.2020 r. do godz. 14:00. W tytule przelewu wpłaty wadium należy umieścić numer ewidencyjny działki, której przetarg dotyczy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet  ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 (trzech) dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 2 (dwa) dni przed podpisaniem aktu notarialnego sprzedaży przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100% ceny brutto osiągniętej w przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu Nadleśnictwa Chrzanów, Nadleśnictwo może odstąpić od zawarcia umowy a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów, o czym niezwłocznie poinformuje w formach właściwych dla ogłoszenia przetargu.

            Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu winien przedstawić komisji przetargowej dokument umożliwiający sprawdzenie tożsamości uczestnika.

Kupujący ponosi wszelkie koszty opłat związanych z zawarciem aktu notarialnego kupna – sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych, podatków oraz ogłoszeń w prasie. Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty związane z wyceną nieruchomości oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.

Przetarg odbędzie się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2007r. /Dz.U. Nr 78, poz. 532/.

 

 

Podpisał:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Chrzanów

mgr inż. Andrzej Berkowski


Nadleśnictwa i inne