Wydawca treści Wydawca treści

Wykonanie projektu z modernizacji wież obserwacyjnych

 

Nadleśnictwo Chrzanów dzięki własnym środkom finansowym oraz przy współfinansowaniu z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Numer identyfikacyjny projektu:POIS.02.01.00-00-0007/16-00, w ramach projektu: ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu –zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”, wykonało przebudowę istniejących przeciwpożarowych wież obserwacyjnych w leśnictwach: Ciężkowice i Żarki.

 


Projekty i fundusze

 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów

 

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
 • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł

 

 

Nadleśnictwo Chrzanów w ramach projektu "Kompleksowy projekt adaptacji lasów
i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"
 wykonało przebudowę dostrzegalni pożarowych w Leśnictwach Żarki i Ciężkowice.

Koszt przebudowy: 226,4 tys. zł

Kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 178,5 tys. zł.

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Akcja #sprzątamy

Akcja #sprzątamy

W dniu 20.09.2019 r. odbyła się ogólnopolska akcja społeczna sprzątania lasu, której inicjatorem był Prezydent Andrzej Duda, pod nazwą „sprzątaMY”. Nadleśnictwo Chrzanów zaprosiło do tej akcji szkoły znajdujące się w jego zasięgu terytorialnym. Na apel odpowiedziały 3 szkoły podstawowe: w Lgocie, Libiążu oraz Jaworznie.

W akcję sprzątania lasu zaangażowało się łącznie 169 uczniów wraz z opiekunami na terenie 3 leśnictw: Szczakowa, Chełmek i Dulowa. Wydarzenie koordynowało 4 pracowników Nadleśnictwa: Pamela Głownia- referent ds. pracowniczych i edukacyjnych, podleśniczowie:  Artur Dębski i Ryszard Rychter oraz stażystka-Weronika Uroda.

Na obszarze około 6 ha zebrano 9 m3 odpadów różnego rodzaju: począwszy od komunalnych, poprzez zużyty sprzęt elektroniczny, części samochodowe i opony, do odpadów remontowych i budowlanych.

Społeczne przedsięwzięcie pod nazwą „sprzątaMY” pozwoliło przybliżyć młodemu pokoleniu Polaków problem, jaki stanowią śmieci w lesie, ich skalę w odniesieniu do najbliższej okolicy oraz konsekwencje dla środowiska wynikające z powstawania dzikich wysypisk.