Wydawca treści Wydawca treści

Polski przebój

Polskie produkty powstałe z użyciem drewna – meble, stolarka okienna i drzwiowa, jachty czy papier i opakowania – to prawdziwe przeboje rynkowe.

Nasz kraj jest 10. największym producentem i 4. eksporterem mebli na świecie. Przemysł drzewny sprzedaje za granicę wyroby o wartości ok. 45 mld zł rocznie, co stanowi 10 proc. całego polskiego eksportu. Miarą kluczowej roli sektora leśno-drzewnego w naszej gospodarce jest to, że wypracowuje on ok. 2 proc. PKB. Nie tylko daje pracę setkom tysięcy osób, lecz także jest motorem inwestycji i rozwoju innowacyjnych technologii. Od początku transformacji przyciągnął też zagraniczny kapitał o wartości ponad 30 mld zł.

Las daje pracę

Lasy Państwowe należą do czołówki największych pracodawców w Polsce. Ale las i drewno zapewniają też utrzymanie pracownikom kilku tysięcy prywatnych zakładów usług leśnych, którzy na zlecenie zajmują się m.in. sadzeniem drzew i ich pielęgnacją, pozyskaniem drewna i jego wywozem, a przede wszystkim osobom zatrudnionym w kilkudziesięciu tysiącach firm tworzących przemysł drzewny, meblarski, papierniczy. W sumie to aż 375 tys. Polaków. Statystycznie co setny mieszkaniec naszego kraju pracuje w sektorze związanym z leśnictwem i przetwórstwem drewna.

Wśród prywatnych przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego są i wielkie koncerny z udziałem obcego kapitału, i duże oraz średnie rodzime spółki, ale 9 na 10 podmiotów w branży to małe zakłady, zatrudniające mniej niż 10 osób. Często są to firmy rodzinne, kultywujące wielopokoleniowe tradycje związane z leśnictwem i działające w słabiej rozwiniętych regionach kraju. Tam leśnictwo i przemysł drzewny oraz rolnictwo są podstawą utrzymania setek tysięcy rodzin. Aż ok. 60% wszystkich miejsc pracy w sektorze leśno-drzewnym ulokowanych jest na obszarach wiejskich.

Sektor leśno-drzewny wytwarza 2 proc. polskiego PKB

 • 2 proc. polskiego PKB wytwarza sektor leśno-drzewny.
 • 4. miejsce zajmuje Polska na świecie pod względem eksportu mebli, a 10. pod względem ich produkcji.
 • 50 p roc. papieru oraz 9 na 10 mebli wyprodukowanych w Polsce trafia za granicę.
 • 45 mld zł warty jest roczny eksport wyrobów polskiego przemysłu drzewnego, papierniczego i meblarskiego (10 proc. całego eksportu).
 • 30 mld zł w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych przyciągnął od 1990 r. polski sektor drzewny (5,5 proc. wszystkich).
 • 100 kg papieru zużywa rocznie statystyczny Polak (średnia dla UE to 160 kg, dla USA – 230 kg).

Źródło: E. Ratajczak „Potencjał gospodarczy przemysłów opartych na drewnie i perspektywy ich rozwoju", GUS, Warszawa 2012.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Oferta na polowanie 2021/2022

Oferta na polowanie 2021/2022

Oferta sprzedaży trofeów zwierzyny pozyskanej samodzielnie w łowisku  „Skowron”
OŚrodka Hodowli zwierzyny Dulowa
w sezonie łowieckim 2021/2022.

 

Nadleśnictwo Chrzanów ogłasza przetarg na sprzedaż trofeów zwierzyny pozyskanej samodzielnie w łowisku OHZ Dulowa

 

 1. Łowisko „Skowron” zgodnie z załączoną mapą (załącznik nr 1)

  o powierzchni 985 ha,

  polowanie w dniach od 08.06.2021 r. do 15.08.2021 r.

   

 2. Do pozyskania w sezonie łowieckim 2021/2022 w określonych terminach
  8 szt. trofeum z następującej zwierzyny łownej:

                 

  sarna rogacz       8 szt. (w tym: selekcyjne 6 szt, łowne 2 szt.)

   

  Cena wywoławcza pakietu wynosi   4800,00 zł (brutto)

   

   

  Warunki  wykonywania  polowania

   

 3. Myśliwy kupujący pakiet wykonuje polowanie indywidualne na zasadach wyłączności
  w podanym okresie na ogólnie obowiązujących zasadach w OHZ Dulowa.

 4. Myśliwy kupujący pakiet jest jedynym dysponentem polowań indywidualnych w łowisku – może wskazać osoby, które mogą wraz z nim polować.

 5. Koszty zagospodarowania i odszkodowań łowieckich ponosi Zarządca obwodu.

 6. Cena pakietu obejmuje tylko trofeum zwierzyny wymienionej w specyfikacji. Tusze pozyskanej zwierzyny są własnością Nadleśnictwa Chrzanów.

 7. Myśliwy nabywa prawa do pozyskania trofeum z chwilą zapłaty Nadleśnictwu Chrzanów uzgodnionej sumy i korzysta z niego w łowisku w czasie określonym powyżej.

 8. Wykonywanie polowania można rozpocząć po uzyskaniu od Zarządcy OHZ Dulowa pisemnego upoważnienia do wykonywanie polowania indywidualnego, zwanego „Odstrzałem”.

 9. Wykonywanie polowania niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa
  i zarządzeniami wewnętrznymi, skutkować będzie rozwiązaniem umowy, bez prawa zwrotu zapłaty za prawo do pozyskania trofeów, niezależnie od zaawansowania realizacji planu odstrzału wynikającego z zakupionego pakietu.

 10. W stosunku do myśliwego nie wykonującego założonego planu pozyskania trofeów, nie będą wyciągane konsekwencje finansowe.

 11. W przypadku wystąpienia w łowisku szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych szacowanych na ponad 2 000,- zł,Zarządca zastrzega sobie prawo ochrony upraw rolnych poprzez podjęcie działań mających na celu ich zminimalizowanie - polowanie na polach narażonych na szkody przez osoby wskazane przez Zarządcą, zatrudnienie dozorców, bądź zastosowanie innych form ochrony.

  O powyższym Myśliwy zostanie powiadomiony osobnym pismem.

 12. Szczegółowe warunki realizacji polowania zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszej oferty (zał. nr 2).

   

Oferty pisemne należy składać do dnia 7 czerwca 2021 roku do godziny 11.00 na adres: Nadleśnictwo Chrzanów, ul Oświęcimska 31 32-500 Chrzanów lub pocztą elektroniczną na adres: chrzanow@katowice.lasy.gov.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 czerwca 2021 r. o godz. 11.30 w siedzibie Nadleśnictwa Chrzanów. O wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy Nadleśnictwo powiadomi pisemnie osoby, które złożyły oferty. W przypadku złożenia ofert równorzędnych Nadleśnictwo dodatkowo przeprowadzi negocjacje.

Nadleśnictwo Chrzanów zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Elżbieta Durak tel. 668 125 284 mail. elzbieta.durak@katowice.lasy.gov.pl

 

 

 

Klauzula RODO.

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z] dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Nadleśnictwo Chrzanów informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych osoby/osób, które złożą oferty, jest PGL LP Nadleśnictwo Chrzanów reprezentowane przez Nadleśniczego z siedzibą przy ul. Oświęcimskiej 31, 32-500 Chrzanów. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: biuro@personal-data.pl

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail wskazanym w pkt 1.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja i wykonanie umowy cywilnoprawnej.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

5. Administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.

6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń

 

 

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Chrzanów

Andrzej Berkowski

 

Załączniki.

 1. Mapa łowiska.

 2. Wzór umowy.

 3. Formularz ofertowy.