Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa Chrzanów

 

 

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Nadleśnictwo Chrzanów podzielone jest na 12 leśnictw: Kroczymiech, Chełmek, Mętków, Bobrek, Płoki, Dulowa, Piła Kościelecka, Sławków, Bukowno, Ciężkowice, Szczakowa, Podłęże.

W Nadleśnictwie pracuje 52 pracowników.

W strukturze organizacyjnej Nadleśnictwa Chrzanów wyróżnia się następujące grupy komórek organizacyjnych, zwane pionami:

A. PION NADLEŚNICZEGO [N], któremu podlegają bezpośrednio:

1.Zastępca Nadleśniczego [Z], który kieruje działem Gospodarki Leśnej,

2.Główny Księgowy [K], który kieruje działem Finansowo–Księgowym,

3.Sekretarz [S], który kieruje działem Administracyjno–Gospodarczym,

4.Inżynier Nadzoru [NN],wykonujący kontrolę funkcjonalną,

5.Specjalista ds. pracowniczych i socjalnych [NK],

6.Posterunek Straży Leśnej [NS].

 

B. PION ZASTĘPCY NADLEŚNICZEGO [Z], kierujący działem Gospodarki Leśnej, któremu podlegają:

1. Specjalista ds. użytkowania i marketingu [ZU],

2. Specjalista ds. zagospodarowania lasu [ZH],

3. Specjalista ds. ochrony p.poż. lasu, szkód górniczych i łowiectwa [ZB],

4. Specjalista ds. stanu posiadania i lasów niepaństwowych [ZS1],

5. Specjalista ds. stanu posiadania, turystyki i edukacji [ZS2],

6. Leśniczowie [ZL].

 

C. PION GŁÓWNEGO  KSIĘGOWEGO [K], kierujący działem Finansowo– Księgowym, któremu podlegają:

1. Starsza Księgowa [KF],

2. Księgowe [KF].

 

D. PION SEKRETARZA, kierujący działem Administracyjno–Gospodarczym, któremu podlega:

1. Referent ds. administracji [SA],

2. Referent ds. administracyjno-budowlanych [SB],

3. Kierowca,

4. Sprzątaczka.

Nadleśniczy kieruje całokształtem działalności Nadleśnictwa Chrzanów na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za niego odpowiedzialność, a także reprezentuje Nadleśnictwo na zewnątrz (zgodnie z art. 35 ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1463).

Inżynier nadzoru zajmuje stanowisko do spraw kontroli. Jego głównym zadaniem jest sprawowanie kontroli funkcjonalnej w nadleśnictwie oraz koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie. Kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Dział Gospodarki Leśnej, kierowany przez Zastępcę Nadleśniczego jest odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie oraz nadzór nad realizacją zadań zawartych w planie urządzania lasu nadleśnictwa oraz innymi zadaniami wynikającymi z działalności nadleśnictwa, związanymi z gospodarką leśną: planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie zagospodarowania lasu: hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), selekcji i nasiennictwa, ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy, a podlega mu podleśniczy.

Dział Finansowo-Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem spraw dotyczących gospodarki finansowej Nadleśnictwa (księgowość, finanse, planowanie finansowo-ekonomiczne, analizy, sprawozdawczość) oraz kontroli poprawności ewidencji księgowej prowadzonej w ramach kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych Nadleśnictwa.

Dział Administracyjno-Gospodarczy, kierowany przez Sekretarza zajmuje się realizowaniem potrzeb administracyjno-gospodarczych oraz obsługą administracyjną nadleśnictwa, a w szczególności: administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw pracowniczych w rozumieniu Kodeksu pracy, PUZP dla pracowników PGL LP oraz innych unormowań prawnych w tym zakresie; realizuje politykę personalną oraz kadrową.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa (na postawie  art. 45 ust 1 pkt 3 oraz art. 47 ust 2 ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1463).

 

Biuro Nadleśnictwa Chrzanów jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Kasa Nadleśnictwa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 14.00

 

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zanocuj w lesie

Zanocuj w lesie

 

PROGRAM „ZANOCUJ W LESIE”

W NADLEŚNICTWIE CHRZANÓW

 

Zapraszamy wszystkich miłośników przyrody, a zwłaszcza amatorów spędzania nocy pod chmurką do odwiedzenia obszarów leśnych wyznaczonych w naszym nadleśnictwie. Miejsca te z pewnością zachwycą różnorodnością drzewostanów, urokiem zlokalizowanych tutaj stawów oraz błogą ciszą przerywaną odgłosami mieszkańców lasu.

Nadleśnictwo Chrzanów przystąpiło do programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym pomysł przekształcił się w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Obszar objęty programem „Zanocuj w lesie” przedstawia poniższa mapa

 

Dokładniejsze mapy z udostępnionymi obszarami znajdują się na dole strony w „materiałach do pobrania”

 

Lokalizacja widoczna jest również:

gdzie z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

WAŻNE !

W Nadleśnictwie Chrzanów od roku 2020 obowiązuje nowa numeracja oddziałów leśnych, co nie znalazło jeszcze odzwierciedlenia w terenie

(prace aktualizacyjne w trakcie).

W celu orientacji  terenowej należy kierować się mapą „stare oddziały” zamieszczoną na dole strony w „materiałach do pobrania”.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z następującymi informacjami:

 1. Regulaminem korzystania z obszaru (dostępny na dole strony w „materiałach do pobrania”).

 2. Na udostępnionym obszarze nie ma możliwości rozpalenia ogniska, ale możesz używać kuchenek gazowych pod warunkami określonymi w w/w regulaminie.

 3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu:

  https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/.

  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.

 4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu:

  http://czaswlas2.ecms.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3 

 5. Niektóre tereny na wyznaczonych obszarach mogą być czasowo objęte pracami gospodarczymi. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu. Powierzchnie, które w danym miesiącu mogą być objęte pracami leśnymi zostały przedstawione na mapie poniżej: 

 

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Leśniczy leśnictwa Kroczymiech –Piotr Worwa, tel. 668 119 803

Leśniczy leśnictwa Chełmek –Dariusz Antczak, tel. 668 125 311

Leśniczy leśnictwa Mętków –Zbigniew Kumala, tel. 785 202 170

Leśniczy leśnictwa Bobrek –Michał Zdebik, tel. 662 113 582

 

 1. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Organizator polowania ma obowiązek oznakować teren objęty polowaniem zbiorowym.

Informacje o terminach polowań zbiorowych można uzyskać w:

 • Gminie Libiąż

 • Gminie Babice (dotyczy oddziałów: 677, 678, 679, 693, 699)

 • Kole Łowieckim Łoś (na terenie leśnictw Kroczymiech i Chełmek)

 • Kole Łowieckim Żuraw (na terenie leśnictw Bobrek i Mętków)

 1. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (dostępny na dole strony w „materiałach do pobrania”) oraz przesłanie go na adres chrzanow@katowice.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

 

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Spec. SL ds. stanu posiadania, turystyki i edukacji

tel. 668 119 654

 

- infografiki:

http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/infografiki/wycieczka-do-lasu.jpg/view

http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/infografiki/jak-sie-znalezc-w-lesie.pdf/view

http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/infografiki/nie-tylko-wakacyjny-lesny-niezbednik

http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/infografiki/jak-zachowac-sie-podczas-burzy-w-lesie.jpg/view

http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/infografiki/lesny-savoir-vivre-100x75.pdf/view