Wydawca treści Wydawca treści

LASY REGIONU

Las jest najważniejszym elementem naturalnego środowiska, bogactwem oraz dziedzictwem całego narodu. Na terenach silnie uprzemysłowionych, jak ma to miejsce w przypadku RDLP w Katowicach, spełnia funkcje najistotniejsze: ochronne, środowiskotwórcze i społeczne.

       Las jest najważniejszym elementem naturalnego środowiska, bogactwem oraz dziedzictwem całego narodu. Na terenach silnie uprzemysłowionych, jak ma to miejsce w przypadku RDLP w Katowicach, spełnia funkcje najistotniejsze: ochronne, środowiskotwórcze i społeczne. RDLP w Katowicach jest jedną z 17-tu regionalnych dyrekcji w Polsce i jej zasięg terytorialny wynosi 25 049 km2. Na tym obszarze znajduje się ok. 754 tys. ha lasów. Regionalna Dyrekcja zarządza 634 tys. ha gruntów Skarbu Państwa ( w tym powierzchnia leśna 618 tys. ha) oraz prowadzi nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni ok. 120 tys. ha.

 

      ·         Przeciętna lesistość 30,5%,

·         Przeciętna zasobność drzewostanów na 1ha 245m3,

·         Przeciętny roczny przyrost 3,7m3 /ha,

·         Przeciętny wiek drzewostanów 59 lat.

Lasy Naszego regionu położone są na terenie trzech krain przyrodniczo-leśnych: Śląskiej, Małopolskiej i Karpackiej o wysoce zróżnicowanych warunkach klimatycznych, fizjograficznych oraz siedliskowo-glebowych.

 

 

Udział siedlisk leśnych:

 borowe 56 %

 lasowe 27 %

 górskie 16 %

 olsy 1 %

Udział gatunków lasotwórczych:

Udział drzewostanów w klasach wieku:

 sosna, modrzew 66,4 %

 I klasa 13,5 %

 świerk 6,3 %

 II klasa 17,4 %

 dąb, klon, jawor, wiąz, jesion 8,2 %

 III klasa 19,8 %

 brzoza 5,7 %

 IV klasa 16,3 %

 buk 7,7 %

 V klasa 13,6 %

 jodła, daglezja 1,6 %

 VI klasa i starsze 7,9 %

 pozostałe 4,1 %

 

   Podstawowymi zagrożeniami dla trwałości lasów i ich zrównoważonego rozwoju w naszym regionie są nie tylko przemysłowe zanieczyszczenia atmosfery - pyłu i gazy oraz odkształcenia powierzchni ziemi spowodowane przez górnictwo, ale także coraz bardziej dotkliwie odczuwalne zjawiska o zasięgu globalnym: systematyczny wzrost średniorocznych temperatur spowodowany efektem cieplarnianym i obniżanie poziomu wód gruntowych.

Ponad 95% drzewostanów znajduje się pod wpływem szkodliwego oddziaływania przemysłu, o różnym stopniu nasilenia negatywnych objawów. Czynniki te mają negatywny wpływ na stan zdrowotny drzewostanów. Dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii i stałemu ograniczaniu emisji gazów i pyłów przemysłowych, a przede wszystkim dzięki konsekwentnej pracy leśników zmierzającej do utrzymania i poprawy stanu lasów, ich przyszłość należy ocenić pozytywnie. Dodatkowo około 18 100 ha lasów znajduje się w strefie szkodliwego oddziaływania górnictwa. Powierzchnia drzewostanów, na której obserwuje się osiadanie terenu wskutek działalności górniczej (podziemna eksploatacja węgla kamiennego oraz cynku i ołowiu) sięga ok. 8 500 ha i dotyczy głównie nadleśnictw: Brynek, Chrzanów, Olkusz, Siewierz, Rybnik, Pszczyna, Kobiór i Katowice. Zawodnienie terenu spowodowane działalnością górniczą obserwuje się na ok. 730 ha, z czego 408 ha to zalewiska. Na terenie nadleśnictw: Chrzanów, Olkusz i Rudy Raciborskie, wskutek wydobywania na dużą skalę piasku podsadzkowego dla kopalń, uległo osuszeniu (lej depresyjny) ok. 9 570 ha drzewostanów.

Od kilku dziesięcioleci z powodzeniem prowadzi się przebudowę drzewostanów zwiększając udział gatunków liściastych. Zasada trwałego i zrównoważonego rozwoju znalazła swój wyraz we wdrożeniu ekologicznych zasad gospodarowania w lasach i utworzeniu Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Śląskiego". Sprawdzone w praktyce, maksymalnie zbliżone do naturalnych, zasady gospodarowania w lasach zostaną wdrożone na terenie całego regionu. Pomimo licznych zagrożeń, takich jak: pożary lasów, gradacje szkodliwych owadów i patogeniczne oddziaływanie grzybów, stan zasobów leśnych w siedemdziesięcioletniej historii Lasów Państwowych, a zwłaszcza w okresie powojennym, uległ znacznej poprawie. Powierzchnia leśna i zasoby drzewne na pniu wzrosły w tym okresie blisko o 30%.Leśnicy naszego regionu realizują z powodzeniem program "Polskiej Polityki Zrównoważonej Gospodarki Leśnej", jako bardzo ważny element polityki ekologicznej państwa, przyjętej w 1991 r. oraz w zgodzie ze zobowiązaniami międzynarodowymi przyjętymi na konferencji "Szczytu Ziemi" w Rio de Janeiro oraz Europejskich Konferencji Ministerialnych w Strasburgu i Helsinkach.

 

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Oferta na polowanie 2021/2022

Oferta na polowanie 2021/2022

Oferta sprzedaży trofeów zwierzyny pozyskanej samodzielnie w łowisku  „Skowron”
OŚrodka Hodowli zwierzyny Dulowa
w sezonie łowieckim 2021/2022.

 

Nadleśnictwo Chrzanów ogłasza przetarg na sprzedaż trofeów zwierzyny pozyskanej samodzielnie w łowisku OHZ Dulowa

 

 1. Łowisko „Skowron” zgodnie z załączoną mapą (załącznik nr 1)

  o powierzchni 985 ha,

  polowanie w dniach od 08.06.2021 r. do 15.08.2021 r.

   

 2. Do pozyskania w sezonie łowieckim 2021/2022 w określonych terminach
  8 szt. trofeum z następującej zwierzyny łownej:

                 

  sarna rogacz       8 szt. (w tym: selekcyjne 6 szt, łowne 2 szt.)

   

  Cena wywoławcza pakietu wynosi   4800,00 zł (brutto)

   

   

  Warunki  wykonywania  polowania

   

 3. Myśliwy kupujący pakiet wykonuje polowanie indywidualne na zasadach wyłączności
  w podanym okresie na ogólnie obowiązujących zasadach w OHZ Dulowa.

 4. Myśliwy kupujący pakiet jest jedynym dysponentem polowań indywidualnych w łowisku – może wskazać osoby, które mogą wraz z nim polować.

 5. Koszty zagospodarowania i odszkodowań łowieckich ponosi Zarządca obwodu.

 6. Cena pakietu obejmuje tylko trofeum zwierzyny wymienionej w specyfikacji. Tusze pozyskanej zwierzyny są własnością Nadleśnictwa Chrzanów.

 7. Myśliwy nabywa prawa do pozyskania trofeum z chwilą zapłaty Nadleśnictwu Chrzanów uzgodnionej sumy i korzysta z niego w łowisku w czasie określonym powyżej.

 8. Wykonywanie polowania można rozpocząć po uzyskaniu od Zarządcy OHZ Dulowa pisemnego upoważnienia do wykonywanie polowania indywidualnego, zwanego „Odstrzałem”.

 9. Wykonywanie polowania niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa
  i zarządzeniami wewnętrznymi, skutkować będzie rozwiązaniem umowy, bez prawa zwrotu zapłaty za prawo do pozyskania trofeów, niezależnie od zaawansowania realizacji planu odstrzału wynikającego z zakupionego pakietu.

 10. W stosunku do myśliwego nie wykonującego założonego planu pozyskania trofeów, nie będą wyciągane konsekwencje finansowe.

 11. W przypadku wystąpienia w łowisku szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych szacowanych na ponad 2 000,- zł,Zarządca zastrzega sobie prawo ochrony upraw rolnych poprzez podjęcie działań mających na celu ich zminimalizowanie - polowanie na polach narażonych na szkody przez osoby wskazane przez Zarządcą, zatrudnienie dozorców, bądź zastosowanie innych form ochrony.

  O powyższym Myśliwy zostanie powiadomiony osobnym pismem.

 12. Szczegółowe warunki realizacji polowania zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszej oferty (zał. nr 2).

   

Oferty pisemne należy składać do dnia 7 czerwca 2021 roku do godziny 11.00 na adres: Nadleśnictwo Chrzanów, ul Oświęcimska 31 32-500 Chrzanów lub pocztą elektroniczną na adres: chrzanow@katowice.lasy.gov.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 czerwca 2021 r. o godz. 11.30 w siedzibie Nadleśnictwa Chrzanów. O wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy Nadleśnictwo powiadomi pisemnie osoby, które złożyły oferty. W przypadku złożenia ofert równorzędnych Nadleśnictwo dodatkowo przeprowadzi negocjacje.

Nadleśnictwo Chrzanów zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Elżbieta Durak tel. 668 125 284 mail. elzbieta.durak@katowice.lasy.gov.pl

 

 

 

Klauzula RODO.

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z] dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Nadleśnictwo Chrzanów informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych osoby/osób, które złożą oferty, jest PGL LP Nadleśnictwo Chrzanów reprezentowane przez Nadleśniczego z siedzibą przy ul. Oświęcimskiej 31, 32-500 Chrzanów. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: biuro@personal-data.pl

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail wskazanym w pkt 1.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja i wykonanie umowy cywilnoprawnej.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

5. Administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.

6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń

 

 

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Chrzanów

Andrzej Berkowski

 

Załączniki.

 1. Mapa łowiska.

 2. Wzór umowy.

 3. Formularz ofertowy.